Söker du beställningssidan DINMONTER.SE? Klicka här

Terms & Conditions

Monter beställning

1. Ingen anmälan blir registrerad förrän mässkontraktet är ifyllt och undertecknat eller när godkännande är mottaget på e-post. Mässkontraktet är då bindande och utställaren blir bunden till den totala hyran för monter och anmälningsavgiften. Avvisas anmälan av arrangören betalas endast inbetalda belopp för hyra och depositionsavgift tillbaka, ej anmälningsavgift.

2. Arrangören bestämmer monterns läge, men tar hänsyn till utställarens önskemål.

3. Om inget annat är avtalat skall utställaren betala på följande sätt: Anmälningsavgift skall betalas inom 30 dagar från mässkontraktets undertecknade. Resterande del skall betalas en (1) månad innan första arrangemangsdag. Vid påminnelse om betalning efter förfallodatum tillkommer en lagstadgad påminnelseavgift (f n 60 SEK) för att täcka administrativa kostnader. Vid försenad betalning utgår en dröjsmålsränta enligt lag på gällande referensränta plus 8%.

4. a) Uppfylls inte betalningsvillkoren enligt punkt 3 ovan medför det förlust av den tilldelade utställningsytan. Arrangören har i så fall rätt att disponera utställarens plats. Utställaren har då ingen rätt att få tillbaka redan inbetald avgift/hyra.
b) Om utställaren, trots inbetald monterhyra, inte kan/vill/uteblir från mässan övertas montern av arrangören kl. 12.00 på öppningsdagen. Detta medför inte någon återbetalning av inbetald monterhyra eller anmälningsavgift.

5. Det är inte tillåtet att hyra ut utställningsyta i andra hand. Endast anmälda företag kan deltaga på mässan.

6. a) I monterhyran ingår, om inget annat anges, standard sido- och bakväggar enligt arrangörens gängse standard.
b) Öppen monter (ö) levereras utan väggar
c) Montrar ute byggs av utställaren själv. Inredning och utrustning ingår inte i hyran för monter.

7. Monter i två våningar och uppbyggnad av monter som överstiger standard vägghöjd på 2,5 meter måste på förhand godkännas av arrangören. Pris per kvm för ytterligare en våning utgör 50% av ordinarie kvadratmeterpris.

8. Arrangören har rätt att annullera registrering eller eventuellt reducera bokad yta om mässan blir fullbokad innan anmälningstiden gått ut. Monteryta anvisas i den utsträckning det är möjligt i de olika produktgrupperna.

9. Arrangören har rätt att ändra tidpunkten för mässan, utan att mässkontraktet upphävs. Meddelande om ändring av mässans tidpunkt skall skickas till utställande företag senast en (1) kalendermånad innan det från början fastställda datumet.

10. Bara varor och tjänster som från början är anmälda, får visas på mässan. Arrangören har rätt att, utan att uppge anledning, ta bort utställda varor och tjänster som inte anses passa in i mässans koncept.

11. Affischering är inte tillåten utanför tilldelad monteryta. Varuprover och reklammaterial kan endast delas ut från egen monter. Det är inte tillåtet att företa utdelning av reklammaterial eller liknande utanför mässans ingång.

12. Demonstrationer, utdelning av varuprover, användning av audiovisuell utrustning, röstförstärkare eller liknande kan endast utföras om det inte är störande för grannens monter eller övriga omgivningar. Eventuella klagomål skall riktas till arrangör som har avgörande beslutsrätt.

13. a) Utställare som bedriver direktförsäljning på plats skall vara registrerade för mervärdesskatt och F-skatt hos Skatteverket. Utländska utställare som skall bedriva direktförsäljning måste vara registrerade för VAT i sitt hemland. Handling som bekräftar detta skall kunna uppvisas. Om försäljningen mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort överstiger fyra prisbasbelopp per år inklusive moms, måste utställaren ha ett godkänt kassaregister. Utställaren är skyldig att ta reda på om denne omfattas av kravet.
b) Det är inte tillåtet att sälja mat och dricka som ska förtäras direkt på plats i montern eller på mässan.

14. a) Det är förbjudet att sätta upp egna WiFi-nätverk i arenan. Trådlösa routrar och accesspunkter som blir uppsatta, kommer beslagtas utan förvarning, då de kan störa ut de existerande nätverken för mässans utställare.
b) Ballonger fyllda med helium är inte tillåtna på Bomässan. Hundar får inte vistas på mässan.

15. Utställarinformation och nätbutik för beställning av utrustning finns på www.dinmonter.se. Här finns också Villkor för hyra av utrustning.

16. Utställaren är själv ansvarig om byggnad, inredning, anläggning och personer tillfogas skada. Myndigheternas och arrangörernas anvisningar och instruktioner måste noga följas.

17. Omständigheter som arrangören inte själv kan råda över, såsom avbrott i el, vatten, värme, datakommunikation eller liknande, samt situationer som kan betecknas som force majeure (eld, naturkatastrofer, pandemier etc.),  medför inte rätt , medför inte rätt för utställare att kräva tillbaka ersättning eller sänkning av hyra för monter.

18. Arrangören ansvarar för normal vakthållning från tiden vid montering, till tiden för demonteringens slut, men påtar sig inget ansvar för utställda varor, utrustning eller tredje persons ägodelar. Utställaren är själv ansvarig för att teckna alla nödvändiga försäkringar.

19. a) Utställaren ansvarar själv för all transport, montering, demontering, lagring, packning, bortkörning av egna varor och dekorationsmaterial. Allt gods till utställaren måste vara ordentligt märkta med utställarens namn och nummer på monter.

b) Utställaren förpliktigar sig att att följa mässans byggnationstider. Om montern inte är nedmonterad och städad innan den utsatta tidsfristen, kan arrangören för
utställarens räkning, ombesörja detta och har då rätt att debitera utställaren för kostnaderna.

20. Arrangören ansvarar för renhållning av allmänna utrymmen inom- och utomhus. Extra renhållning i montern måste beställas separat och bekostas av utställaren själv.

21. Om belastningen av varor och utrustning överstiger 400 kg per m2, måste detta uppges på förhand. Utställaren måste själv täcka alla kostnader för eventuellt nödvändiga förstärkningar. Arrangören förbehåller sig rätten att neka tillträde för speciellt tunga montrar.

22. Utställarens monter skall vara bemannad med personal under mässans öppettider. Ankomst efter mässan öppnat för publik eller tidig nedpackning av montern före mässan stänger, debiteras med 3.000 kr exkl. moms.

23. Alla bilder och videoinspelningar tagna av arrangören under mässperioden, kan utan samtycke, användas i arrangörens marknadsföring.

24. Arrangörerna har rätt att ställa in mässan, förutsatt att det finns en giltig anledning. Som giltig anledning räknas till exempel om det finns ett för lågt antal utställare eller att arrangören har anledning att anta att det publika besöket blir särskilt lågt. Före en avbokning bör registrerade utställare så långt som möjligt ges en möjlighet att yttra sig. Vid avbokning kommer betald anmälan och monterhyra återbetalas. Eventuella andra utgifter eller självkostnader som utställaren har haft i samband med mässan, återbetalas inte.

25. För övrigt förutsätts det att utställaren rättar sig efter svenska lagar och själv inhämtar alla nödvändiga tillåtelser från ansvariga myndigheter i samband med mässan.

26. Arrangören frånskriver sig allt ansvar för eventuella fel i tryck eller elektroniskt informationsmaterial för mässan.

Hyra av utrustning

1. Uthyrningens längd

Uthyraren levererar varor som beställs till monter på angiven mässa. Produkterna kommer då att vara hyrestagarens ansvar till och med utställningens sista dag. Hyrestagaren kan inte hyra ut produkterna till tredje part utan uthyrarens skriftliga medgivande. Hyrestagaren återlämnar produkterna genom att låta dem stå kvar där de blev levererade. Uthyraren kan, om det finns ett giltigt skäl, kräva tillbaka produkter vid en tidigare tidpunkt än vad som nämns ovan. Uthyrningsprodukterna måste returneras i samma skick som de var när hyresförhållandet startade.

2. Villkor för debitering

Hyrestagaren samtycker till att uthyraren kan debitera honom för tjänster hyrestagaren beställt, och konsekvenserna som följer av detta avtal, antingen med kreditkort eller genom faktura. Uthyraren kan kräva annan relevant säkerhetsinformation. Uthyraren kan efterdebitera hyrestageren för skadad utrustning och sena betalningar.

3. Betalningsvillkor

Hyrestagaren skall betala hyra och ytterligare krav som tillämpas på hyresavtalet och uthyrarens kostnader för eventuella indrivningskostnader. Vid försenad betalning, tillkommer ränta enligt dröjsmålsränta från förfallodagen till betalning sker.

4 Uthyrarens skyldigheter / klagomål

Uthyraren är skyldig att i tid och till avtalad plats leverera de beställda produkterna. Uthyrningsprodukter skall vara i gott skick. Hyrestagaren skall så långt det är möjligt undersöka produkterna omedelbart efter att de har placerats på hyrestagarens monter. Hyrestagaren förlorar sin rätt att kräva kontraktsbrott, vare sig det är för saknade produkter eller försenad leverans om han / hon inte inom skälig tid efter det att han / hon har upptäckt eller borde ha upptäckt överträdelsen, anmält detta till uthyraren. Om uthyraren inte fullföljer sina skyldigheter enligt avtalet kan hyrestagaren kräva att uthyraren på egen bekostnad skall rätta till fel eller brist så länge det inte innebär orimliga kostnader. Även om hyrestagaren inte kräver det, kan uthyraren på egen bekostnad avhjälpa bristen om detta kan ske utan väsentlig olägenhet för hyrestagaren. Om ny leverans eller byte inte är möjligt eller inte görs inom skälig tid efter det att hyrestagaren har klagat över bristen, kan hyrestagaren kräva rimlig prissänkning. I händelse av väsentligt avtalsbrott, kan hyrestagaren häva avtalet. Hyrestagaren får inte säga upp avtalet om han / hon ger uthyraren uppsägning inom skälig tid efter det att han / hon kände till eller borde ha känt till överträdelsen. 

5. Hyrestagarens förpliktelser

Hyrestagaren skall behandla och använda uthyrningsprodukter på ett ansvarsfullt sätt och inte:

  • Skruva eller tejpa på väggar, profiler eller andra uthyrningsprodukter.
  • Spilla mat eller dryck på mattor.
  • Skruva isär utrustning.
  • Annat som försämrar värdet av utrustningen, eller vålla uthyraren kostnader för rengöring eller reparation av utrustning.

Om hyrestagaren behandlar uthyrningsprodukter oaktsamt, skall han / hon att täcka uthyrarens fullständiga kostnader.

Reklam

Hej! Vi använder cookies för att förbättra denna webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster, ger du ditt samtycke till användning av cookies. Läs mer här..