Sorry, this entry is only available in Swedish.

Gas
Tillstånd för brandfarlig gas skall sökas när följande mängder överskrids:

  • 2 liter brandfarlig gas där någon del av hanteringen sker inomhus
  • 60 liter brandfarlig gas där all hantering sker utomhus.

Du kan ansöka om tillstånd i alla kommuner i dokumentet hantering av brandfarlig vara.

Hantering av gas och brandfarliga varor under  hela eventet.

  • I monter måste den ansvarige själva tillhandahålla brandsläckare i form av pulver på minst 2 Kg, samt en brandfilt. Dessa skall vara lätt tillgängliga och synliga.
  • Ni skall ge information till teknisk ansvarig på plats att och var gas kommer finnas under mässan.
  • Brandfarliga varor får ej lagras inomhus eller i direkt anslutning till arenan under mässan.
  • Gas eller eld absolut förbjudet i obemannad monter.
  • Fordon inomhus skall vara tomma eller fulla med drivmedel.

    Räddningstjänsten kan i sitt tillståndsbeslut för brandfarlig vara ställa som villkor att avsyning ska ske innan hantering av den brandfarliga varan får påbörjas.